1. A Szallas.hu Zrt. (székhely: 3525 Miskolc, Régiposta u. 9., a továbbiakban: Szervező) „Tudatos internethasználat” elnevezésű nyereményjátékot szervez (továbbiakban: Játék), amelyben a jelen szabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 5. pontjában meghatározott személyek (továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt. 
   
 2. A Játék célja az online térben történő vásárlásokat folytató fogyasztók tudatosságának erősítése, az agresszív, sürgető üzenetek felismerésének, az azokkal szemben való tudatos fellépésüknek az elősegítése a Gazdasági Versenyhivatal Vj-41/2019. sz. határozatában előírt kötelezettségeknek megfelelően.
   
 3. A hivatalos Játékszabályzat megtalálható az alábbi oldalon: https://megfontoltan.hu/adatkezelesi-es-nyeremenyjatek-szabalyzat
   
 4. A Játék ideje alatt, illetve a Játék lezárulta után a nyeremények átadásáig, de legalább 2021. július 31-ig a Szervező információs e-mail fiókot működtet: info@megfontoltan.hu címen, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra. A Szervező e Játékkal kapcsolatban csak a hivatalos e-mail címen (info@megfontoltan.hu) folytat kommunikációt. Amennyiben a Szervező egyéb e-mail címére érkezik kérdés vagy válasz a jelen Játékkal kapcsolatban, annak időbeli és érdemi válaszadását nem tudja garantálni.
   
 5. A Játék időtartama:
  A Játék 2021. január 26. 09:00:00 órától – 2021. március 21. 23:59:59 óráig tart.
  Az ezen időszak előtt és után, illetve nem vagy nem megfelelően beküldött pályázatok érvénytelennek tekintendők, nem vesznek részt a Játékban. A pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.
   
 6. A Játék során az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
  200 darab nyeremény, amely mindegyike a 7. pont szerinti tudáspróbát legalább egy alkalommal hibátlanul kitöltő és a 9. pont szerinti sorsoláson kisorsolt játékos (Nyertes Játékos) választása szerint 50.000 forint értékű, az utalvány kibocsátását követő egy évig érvényes, a Szallas.hu Zrt. által kibocsátott utalvány (Szallas.hu utalvány) vagy 50.000 forint pénznyeremény (Pénznyeremény) (együtt: Nyeremény).
   
 7. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság: 
  A Játékban kizárólag azon személyek vehetnek részt, akik a Szervező által üzemeltetett szallas.hu honlapon 2017. január 1-je és 2020. szeptember 22-e között érvényes foglalást végeztek és így e-mail címük a Szervező által rögzítésre került és ezen e-mail címen (foglaláshoz használt e-mail cím) a Játék meghirdetésekor elérhető. A Játékban való részvétel feltétele a megfontoltan.hu oldalon található tudáspróba hibátlan kitöltése. A Játékosnak lehetősége van a tudáspróba több alkalommal való kitöltésére, de a többszöri kitöltés a nyerési esélyeket nem befolyásolja. 

  A Játékosokat a Szervező saját számítógépes adatbázisának felhasználásával, a foglaláshoz használt e-mail cím kikeresése és az azonosított e-mail címekre küldött meghívó révén azonosítja. A Játékos a meghívó kézhezvételét követően a foglaláshoz használt e-mail címnek a megfontoltan.hu honlapon történő regisztrációját követően vehet részt a Játékban.   

  A Játékban nem vehetnek részt a 18. életévüket be nem töltött személyek, valamint a megfontoltan.hu oldalon szallas.hu domainhez tartozó e-mail címmel regisztráló személyek.

  A Játékosoknak mindezek mellett meg kell felelniük a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételnek. A Játékos a Pályázat elküldésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Játékszabályzatot.

 8. A Játékban való részvétel menete:

  1. A meghívók Szervező általi megküldése

  2. A Játékos regisztrációja a megfontoltan.hu oldalon.

  3. A megfontoltan.hu oldalon az internetes vásárlásra vonatkozó oktatási modul megtekintése.

  4. Az oktatási modulra vonatkozó 3 db, feleletválasztásos kérdés helyes megválaszolása.

  5. A Nyertes Játékosok kisorsolása.

  6. Nyertes Játékosok értesítése. 

  7. Nyeremények átvétele.

 9. Sorsolás és a Nyeremény átvétele:
  A Játék lezárását követően a Játékban regisztrált és a tudáspróba valamennyi kérdésére egy vagy több alkalommal helyes választ adó Játékosok e-mail címét a Szervező a random.org címre feltölti, ahol azok véletlenszerűen sorrendbe rakásra kerülnek. Az első 200 e-mail címet regisztráló Játékosok minősülnek Nyertes Játékosnak. A Nyertes Játékosoknak a Szervező az info@megfontoltan.hu címről értesítést küld a Nyereményről. 

  Az értesítésre adott válaszában a Nyertes Játékosnak nyilatkoznia kell a Játékban való részvételi jogosultságáról (18. életév betöltése), illetve kiválaszthatja, hogy a Nyereményt 50.000 forintos Szallas.hu utalványban kéri, vagy 50.000 forintos (adóköteles) pénznyereményként (továbbiakban: Pénznyeremény) kívánja átvenni. 

  Amennyiben a Nyertes Játékos úgy nyilatkozik, hogy a 18. életévét még nem töltötte be, vagy ha nem nyilatkozik arról, hogy a 18. életévét betöltötte, úgy a Játékban való részvétel jogosultságának hiányában a Nyereményre nem jogosult. A Szervező az így átadásra nem kerülő Nyereményeket a random.org által kialakított rangsor szerinti következő Játékosoknak ajánlja fel.

  A kiértesítő e-mailben a Nyertes Játékos tájékoztatást kap a Pénznyeremény adóköteles jellegéről és az általa ténylegesen felhasználható nettó értékről. A Nyertes Játékos tájékoztatást kap a Nyeremény átvétele kapcsán szükséges visszajelzéshez rendelkezésre álló időtartamról, valamint arról, az ezen időtartamon belüli visszajelzés elmaradásának következményére.
   
  Szallas.hu utalvány választása esetén az utalvány a Nyertes Játékos részére e-mailben kerül megküldésre az info@megfontoltan.hu címről. 

  Pénznyeremény választása esetén az egyéb bérjövedelemként kerül kifizetésre, aminek során a Szallas.hu az adó- és járulékelőleg levonását követően a nettó nyereményösszeget a Játékos által megjelölt bankszámlára utalja át.

  Amennyiben a Nyertes Játékosok kiértesítését követő 7 napon belül nem küldi meg a Nyeremény választására vonatkozó döntését, illetve Pénznyeremény választása esetén a kifizetéshez szükséges adatokat, úgy a Szervező a Nyereményt Szallas.hu utalvány formájában küldi meg a Nyertes Játékos részére a info@megfontoltan.hu címről. 

 10. Általános információk
  A Szervező a Nyereményjátékot a szallas.hu honlapon 2017. január 1-je és 2020. szeptember 22-e között elvégzett foglalásokhoz használt e-mail címek mögötti személyek tekintetében azonosítást nem végez. A Játékban való részvételre a jogosultságot az e-mail címek alapján határozza meg, így nem vizsgálja azt, hogy azonos személytől esetleg több címen is érkezett foglalás és emiatt több e-mail cím révén is jogosulttá válik a Játékban való részvételre. Egy e-mail cím ugyanakkor csak egy regisztrációhoz és így egy nyerési esélyhez kerül felhasználásra. A 18. életév betöltéséről a Nyertes Játékosnak szükséges nyilatkoznia.
  Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik megfelelő számú érvényes Pályázat (akár az utolsó nyerő időpontokat követően) úgy a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett nyereményeknél kevesebbet adjon át.
  A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a megfelelő határidőn belül sor kerüljön. Ennek érdekében a Szervező által kért nyilatkozatot és további adatokat a fentiekben foglaltaknak megfelelően meg kell küldeniük. Az együttműködés elmaradása esetén a Szervező döntése a Nyeremény meghatározásában végleges és nem vitatható.
  A Pénznyeremények Nyertes Játékosok részére történő eljuttatásának költségét a Szervező viseli. A Nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások a Játékost terhelik.
  A Szervező az érdekkörében szükséges lépések megtételét követően a pénznyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező a Nyertes Játékosok felé semmiféle felelősséget nem vállal.

 11. Adók és közterhek:
  A nyereményekkel kapcsolatos adó és járulék megfizetését Szervező vállalja. E vállalás nem vonatkozik a Nyertes Játékost Pénznyeremény választása esetén terhelő adók és járulékok megfizetésére. 
  A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

 12. Adatkezelés, személyhez fűződő jogok:
  A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan, kizárólag a Játék lebonyolítása (szerződés teljesítése), a nyeremények átadása és a Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából az alábbi adatokat kezeli:

  • a Játékban való regisztráció során a Játékos e-mail címe;

  • a Nyertes Játékosok tekintetében az a körülmény, hogy életkoruk a 18 évet meghaladja,

  • Pénznyeremény választása esetén az adó- és járulékelőleg levonásához és a kifizetéshez szükséges, a Nyertes Játékos által megadott adat (név, születési név, személyi igazolvány szám, adóazonosító jel, TAJ szám, anyja neve, állandó lakcíme, levelezési címe, születési helye és ideje, számlavezető bank neve és a Játékos bankszámlaszáma). 

A beérkezett adatok bizalmasak, azokat a Szervezőn, mint adatkezelőn kívül kizárólag a Szervező által igénybe vett adatfeldolgozók (random.org, Pénznyeremény kifizetéséhez igénybe vett szolgáltatók, QualiTax Tanácsadó Iroda Bt (számfejtő)) kezelhetik, a Játék hivatalos Játékszabályzatában foglaltaknak, valamint az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A nyereményjáték során végzett adatkezelésekkel kapcsolatos kontakt adat: e-mail cím: info@megfontoltan.hu

A Játékos gondoskodik a Játék során használt adatainak (pl. személyes adatok) biztonságos használatáról és ennek keretében többek között megakadályozza, hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. A Játékos haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szervezőt, amennyiben ezen adatokkal kapcsolatban visszaélést tapasztal. Az ezzel kapcsolatos visszaélésekkel összefüggésben a felelősség a Játékost terheli. A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.


A Játékosok részvételükkel automatikusan elfogadják a Játékszabályzatnak a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseit is, ideértve a következőket:

A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés
Az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet; GDPR) alapján a Szervező a Játékos a jelen, 12. pontban felsorolt adatait az alábbi feltételeknek megfelelően kezeli:

 • A Játékban való regisztrációhoz használt és a Szervező által a Pénznyereményt választó Nyertes Játékosoktól bekért további személyes adatait a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából (ideértve a Játékossal való kapcsolattartást és kommunikációt, valamint a nyeremények átadását / postázását is) a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján, valamint a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében (ideértve többek között a Játékos azonosítását, az adójogi és közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését), a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a GDPR 6. cikk (1) c) pontja alapján kezeli.

A személyes adatok megőrzési ideje: A nyertesként kisorsolt Játékosok adatait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202.§-a alapján a Szervező a részükre kiszolgáltatott nyereményeket terhelő adó megfizetését követő ötödik adóév végéig őrzi meg. A nyertesként ki nem sorsolt Játékosok adatait a Szervező a Játék lebonyolítását követően mielőbb, de legkésőbb 3 hónapon belül törli.
A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a Játékos adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.
A Játék Weboldalán használt cookiek-kal kapcsolatos tájékoztató a következő linken érhető el: https://megfontoltan.hu/suti-szabalyzat.

13. A Játékos adatkezelésekkel kapcsolatos jogai

A Játékos a fenti elérhetőségek bármelyikén bármikor jogosult az alábbiakban meghatározott jogait gyakorolni, valamint az adatkezelésekkel kapcsolatban felmerült kérdéseket feltenni:

 • Hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „a Játékos hozzáférési joga”). A Játékos jogosult a Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése céljából másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szervező jogszerűen végzi-e, valamint jogosult a GDPR-ban meghatározott további információkat tartalmazó tájékoztatást kapni.
 • A Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A Játékos jogosult a hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet.
 • A Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja a Játékost arra, hogy a Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. A Játékos abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lásd alább), amennyiben a Szervező az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a Szervező köteles személyes adatait törölni. A Szervező bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről a Játékos megfelelően tájékoztatásra kerül. Amennyiben a Játékos a nyereményjáték lebonyolítása során kéri a Játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, abban az esetben ezt a Szervező maradéktalanul teljesíti, de ennek eredményeképpen a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti.
 • Személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. A Játékos abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait a Szervező közvetlen üzletszerzés, piackutatás, vagy profilalkotás céljából kezeli. Ez esetben az érintett személyes adatokat a Szervező nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Szervező jogellenes adatkezelést folytat, és a Játékos nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor a Játékos vitatja a Szervező által kezelt adatok pontosságát.
 • A Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A Játékos személyes adatait a Szervező részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak a Játékos által a Szervező részére átadott adatokra vonatkozik.
 • Bármelyik hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
 • Közvetlenül a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy a Szervező jogellenesen kezelte személyes adatait, a Szervező azt javasolja, hogy a Játékos a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Szervező-t az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy a Játékos nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Játékosnak - az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül - joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, a Játékos szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. A Játékos jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11..; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.

Jelen Játék adatkezelője a Szervező.

14. A Játékban nem vehetnek részt:

 • A Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói/ a 7. pont szerinti időszakban a Szallas.hu oldalon a szallas.hu domainhez tartozó e-mail címmel foglalást végzők.
 • Nem természetes személyek (vállalkozások).
 • 18 életévüket be nem töltött természetes személyek.

15. Egyebek:
A Szallas.hu utalvány később készpénzre nem váltható.
A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játék időtartama alatti esetleges e-mail cím változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli, technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja.

A Szervező a részvételre jogosító e-mail cím használatára való jogosultságot nem vizsgálja, annak harmadik személy általi használatáért a felmerült károkért felelősséget nem vállal. 

A részvételi szabályok bárminemű megsértése - akár a nyeremény átvételét követően is - a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Ha a Játékos a regisztráció vagy a tudáspróba elvégzése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt jelen Játékot megváltoztassa vagy visszavonja. Ez esetben e tényről tájékoztatást a Szervező a megfontoltan.hu weboldalon közzéteszi.

Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél – ideértve a Játékosokat – sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.

Szervező kizárja a felelősségét a megfontoltan.hu weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a megfontoltan.hu weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a regisztráció és a tudáspróba kitöltése kapcsán esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Weboldal optimális élményt asztali gépeken Google Chrome (83+ verzió), Mozilla Firefox (78+ verzió), Apple Safari (13+ verzió) böngészőkben nyújt. A weboldal használatához minden esetben engedélyezni kell a böngészőben a JavaScript futtatását! A weboldal használata mobil eszközökön Google Chrome (83+ verzió) vagy Apple Safari (13+ verzió) böngészőkkel javasolt.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a megfontoltan.hu weboldalon értesülhetnek.

A Szervező valamennyi, a Játékkal kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy egyéb igény, vagy más egyéb jogi út kizárva.

 

A Szervező a változás jogát fenntartja.

 

Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.


    Szallas.hu Zrt.
    Szervező

    Budapest, 2021. január.21.